CETA ή αλλιώς Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Τ

CETA ή αλλιώς Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Τα τέσσερα αρχικά που βλέπουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τις τελευταίες ημέρες. Mελέτη του Πανεπιστημίου Tufts, που παρουσιάζει το tvxs.gr, δείχνει ότι αν εφαρμοστεί η CETA, αυτό θα σημαίνει 230.000 χαμένες θέσεις εργασίας έως το 2023. Από αυτές οι 200.000 θα είναι στις χώρες τις ΕΕ. Το κέρδος των επιχειρήσεων θα αυξηθεί από 0,66% έως και 1,76%, αλλά την ίδια ώρα οι μισθοί των εργαζομένων θα συμπιεστούν από 316 – 331 ευρώ στην ΕΕ. Το ΑΕΠ θα μειωθεί από 0,49% έως και 0,96% ενώ θα ανοίξει η πόρτα στο μη βιώσιμο χρέος. 
Η έρευνα που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη και το Περιβάλλον του Πανεπιστημίου Tufts τονίζει ότι η CETA αποβλέπει στην περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, των επενδύσεων και άλλων τομέων της κοινωνίας που μέχρι στιγμής προστατεύονται από τον ανταγωνισμό της αγοράς. «Κατά συνέπεια, η CETA είναι κάτι περισσότερο από μια απλή «εμπορική συμφωνία» και πρέπει να εξετάζεται σε όλη της την περιπλοκότητα, χωρίς παρωπίδες», προσθέτει.
Μια εναλλακτική αξιολόγηση για τη CETA
Οι υπέρμαχοι της CETA υπογραμμίζουν την προοπτική της μεγαλύτερης αύξησης του ΑΕΠ λόγω της αύξησης των όγκων του εμπορίου και των επενδύσεων. Aπό τις επίσημες προβλέψεις προκύπτει αύξηση του ΑΕΠ έως και 0,08% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 0,76% για τον Καναδά. Είναι όμως πραγματικά έτσι;
Γιατί, σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Tufts, όλες αυτές οι προβλέψεις πηγάζουν από ένα και μόνο μοντέλο των εμπορικών ανταλλαγών, το οποίο υποθέτει πλήρη απασχόληση και κανέναν αρνητικό αντίκτυπο της κατανομής εισοδημάτων σε όλες τις χώρες, αποκλείοντας τους μεγάλους κινδύνους της βαθύτερης φιλελευθεροποίησης.
«Αυτή η έλλειψη διανοητικής πολυμορφίας και ρεαλισμού που συσκοτίζει την αντιπαράθεση γύρω από τα υποτιθέμενα οικονομικά οφέλη της CETA επιβάλλει μια εναλλακτική αξιολόγηση που να βασίζεται σε ορθότερες παραδοχές ως προς την κατάστρωση των μοντέλων» τονίζει σχετικά η μελέτη. 
Οι ερευνητές του Tufts, όπως εξηγούν πραγματοποίησαν εναλλακτικές προβλέψεις των οικονομικών επιπτώσεων της CETA χρησιμοποιώντας το Παγκόσμιο Μοντέλο Πολιτικής (GPM) των Ηνωμένων Εθνών. «Όταν συνεκτιμηθούν οι αλλαγές στην απασχόληση και στην κατανομή του εισοδήματος, καθώς και το γεγονός ότι η CETA είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εμπορική συμφωνία παλαιού τύπου, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πολύ διαφορετικά» σημειώνουν. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η CETA θα επιφέρει ανεργία, ανισότητα, απώλειες ευημερίας και μείωση των ενδοενωσιακών εμπορικών ανταλλαγών.
Πιο συγκεκριμένα: 

Η CETA θα οδηγήσει σε ενδοενωσιακή εκτροπή των εμπορικών ανταλλαγών. Το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας μπορεί να βελτιωθούν, αλλά αυτό θα γίνει σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών της ΕΕ. 
Η CETA θα οδηγήσει σε μείωση του μεριδίου εισοδήματος που προέρχεται από την εργασία. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται από την CETA σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους θα αυξήσουν το μερίδιο του εθνικού εισοδήματος που προκύπτει από το κεφάλαιο, μειώνοντας το μερίδιο που προκύπτει από την εργασία. Έως το 2023, το μερίδιο των κερδών θα έχει αυξηθεί κατά 1,76% και κατά 0,66% στον Καναδά και την ΕΕ, αντιστοίχως, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση στο μερίδιο της εργασίας. Η CETA θα οδηγήσει σε συμπίεση των μισθών. Έως το 2023, οι εργαζόμενοι θα έχουν χάσει μέσες ετήσιες αυξήσεις αποδοχών ύψους 1776 ευρώ στον Καναδά και μεταξύ των 316 ευρώ και 331 ευρώ στην ΕΕ, ανάλογα με τη χώρα. Οι χώρες με υψηλότερα μερίδια εισοδήματος από την εργασία και μεγαλύτερη ανεργία, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, θα υποστούν την πιο έντονη συμπίεση μισθών.
Η CETA θα οδηγήσει σε καθαρές απώλειες δημόσιων εσόδων. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται μέσω της CETA στις κυβερνήσεις από διεθνείς επενδυτές, και ο συρρικνούμενος χώρος πολιτικής για την υποστήριξη των εγχώριων επενδύσεων και της παραγωγής θα μειώσει τα δημόσια έσοδα και τις αντίστοιχες δαπάνες. Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα θα αυξηθούν επίσης ως ποσοστό του ΑΕΠ σε κάθε χώρα της ΕΕ, ωθώντας τα δημόσια οικονομικά πιο κοντά στα όρια που έχουν τεθεί από τη συνθήκη του Μάαστριχτ ή και πέρα από αυτά. 
Η CETA θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας. Έως το 2023, περίπου 230.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν στις χώρες της CETA, από τις οποίες 200.000 στην ΕΕ και ακόμη 80.000 στον υπόλοιπο κόσμο, επιδεινώνοντας τον αυξανόμενο λόγο εξαρτώμενων ατόμων (τον μέσο αριθμό ατόμων που συντηρούνται από μία θέση εργασίας). 
Η CETA θα οδηγήσει σε καθαρές απώλειες από πλευράς ΑΕΠ. Καθώς οι επενδύσεις και η ζήτηση από το εξωτερικό παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, οι συνολικές μειώσεις της ζήτησης που θα προκληθούν από την αύξηση της ανεργίας θα πλήξουν επίσης την παραγωγικότητα και θα προκαλέσουν σωρευτικές απώλειες ευημερίας που θα ανέρχονται σε 0,96% και 0,49% του εθνικού εισοδήματος στον Καναδά και στην ΕΕ, αντίστοιχα. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο (-0.23%) και η Γερμανία (-0.37%) θα πληγούν λιγότερο, η Γαλλία (-0.65%) και η Ιταλία (-0.78%) θα χάσουν περισσότερα από άλλες χώρες της ΕΕ (-0.53%). 
Η μελέτη καταλήγει σε δυο βασικά γενικά συμπεράσματα: 

Πρώτον, ποσοτικές μελέτες οι οποίες εκ κατασκευής αγνοούν αποδεδειγμένους κινδύνους που συνδέονται με τη γενικευμένη φιλελευθεροποίηση, δεν αποτελούν επαρκή βάση προκειμένου να ενημερωθούν οι παράγοντες χάραξης πολιτικής για τις οικονομικές συνέπειες της CETA. Για να εξευρεθούν ουσιαστικές ενδείξεις ως προς τις πιθανές συνέπειες της CETA απαιτούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις στην κατάστρωση μοντέλων, οι οποίες αναγνωρίζουν τους κινδύνους της βαθύτερης φιλελευθεροποίησης και μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπο και το κόστους τους.
Δεύτερον, η επιδίωξη της τόνωσης των εξαγωγών ως υποκατάστατο της εγχώριας ζήτησης δεν αποτελεί βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική για την ΕΕ ή για τον Καναδά. Στο τρέχον περιβάλλον υψηλής ανεργίας και χαμηλής ανάπτυξης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με μείωση του κόστους της εργασίας δεν μπορεί παρά να βλάψει την οικονομία. Εάν οι παράγοντες χάραξης πολιτικής υιοθετούσαν τη CETA και ακολουθούσαν αυτή την οδό, πολύ σύντομα θα έμεναν με μία μόνο επιλογή προκειμένου να αναζωπυρώσουν τη ζήτηση μπροστά στις αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις: να αυξήσουν τον ιδιωτικό δανεισμό, ενδεχομένως μέσω χρηματοοικονομικής χαλάρωσης των ρυθμίσεων, ανοίγοντας την πόρτα στο μη βιώσιμο χρέος και την χρηματοοικονομική αστάθεια. Αντί να επαναλάβουν τα ίδια σφάλματα του παρελθόντος, οι παράγοντες χάραξης πολιτικής πρέπει αντίθετα να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα με συντονισμένη και μακρόχρονη στήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων και να αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να δρομολογηθεί μια απολύτως απαραίτητη κοινωνικο – οικολογική μετάβαση.
Συνοψίζοντας, η CETA δεν θα οδηγήσει μόνο σε οικονομικές απώλειες αλλά επίσης σε αύξηση της ανεργίας και της ανισότητας, με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή σε ένα ήδη περίπλοκο και ευμετάβλητο πολιτικό περιβάλλον.
Δείτε την έρευνα: 

 
Ποιο θα είναι το μέλλον της CETA;
Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά αναμενόταν να κυρωθεί αυτή την εβδομάδα. Οι 28 χώρες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει στην υπογραφή της, ωστόσο, το Βέλγιο τελικά δεν μπορεί την υπογράψει. Η κυβέρνηση της χώρας χρειάζεται την έγκριση των πέντε περιφερειακών Κοινοβουλίων για να προχωρήσει και η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Βαλονίας την απορρίπτει. 
Ο Βέλγος πρωθυπουργός σήμερα ενημέρωσε επίσημα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η χώρα του δεν υπογράφει τη συμφωνία. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το Βέλγιο θα συνεχίσει το διάλογο και πρόσθεσε «είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι η CETA έχει πεθάνει». 

Δημοσκόπηση Prorata: Παγίωση της διαφοράς υπέρ της Ν.Δ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 0 0 0 Google +0 0 Print0

24/10/2016@14:01

Δημοσκόπηση Prorata: Παγίωση της διαφοράς υπέρ της Ν.Δ.

Την μάλλον οριστική αποχώρηση ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, παγίωση της διαφοράς υπέρ της Ν.Δ. αλλά και μαζική έξοδο των ψηφοφόρων από την εκλογική διαδικασία καταγράφει η δεύτερη μηνιαία έρευνα της Prorata για λογαριασμό της «Εφ.Συν.».

3_19

Η δυνητική εκλογική επιρροή των κομμάτων (με πιθανότητα επιλογής ίση ή μεγαλύτερη του 50%) στο σύνολο των ερωτηθέντων καταγράφεται ως εξής (στην παρένθεση το αντίστοιχο ποσοστό του Σεπτεμβρίου): ΣΥΡΙΖΑ 17% (18%), Ν.Δ. 28% (26%), ΚΚΕ 13% (11%), Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) 10% (12%), Ποτάμι 9% (9%), Χρυσή Αυγή 8% (9%), Ενωση Κεντρώων 7% (8%), Πλεύση Ελευθερίας 6% (5%), ΑΝΤΑΡΣΥΑ 5% (4%), Λαϊκή Ενότητα 5% (5%), Ανεξάρτητοι Ελληνες 3% (4%). Η αδιευκρίνιστη ψήφος καταγράφεται στο 25% και τα Λευκά/Ακυρα στο 22%.
Υπερβολικό και μεγάλο θυμό το 77% των ερωτηθέντων, ελπίδα αισθάνονται ελάχιστοι. Συγκεκριμένα: υπερβολική και μεγάλη ελπίδα αισθάνεται το 10%, ενώ το 51% των ερωτηθέντων δεν νιώθει καθόλου ελπίδα και το 25% έχει αυτό το συναίσθημα σε μικρό βαθμό.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ProRata Α.Ε. Εταιρεία Ερευνών Κοινής Γνώμης και Εφαρμογών Επικοινωνίας (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ: 56). Ποσοτική έρευνα με προσωπική συνέντευξη και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε γενικό πληθυσμό άνω των 18 ετών ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ σύνολο επικράτειας ΔΕΙΓΜΑ 1.000 ερωτηματολόγια ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Στρωματοποιημένη δειγματοληψία με αναλογική αντιπροσώπευση αστικών και αγροτικών περιοχών ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Μέγιστο +/3% σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2016 από 14 ερευνητές και 2 επόπτες.

s Tzoumakas…Στα ριζοσπαστικά οράματα μας για ένα σοσιαλιστικό κίνημα, επικράτησε η ΔΕΞΙΑ Σοσιαλδημοκρατία που οδήγησε σε παρακμή και εκφυλιστικά φαινόμενα με τελευταία βλαπτική πράξη την ένταξη της χώρας στο ΔΝΤ 

Stefanos Tzoumakas…Στα ριζοσπαστικά οράματα μας για ένα σοσιαλιστικό κίνημα, επικράτησε η ΔΕΞΙΑ Σοσιαλδημοκρατία που οδήγησε σε παρακμή και εκφυλιστικά φαινόμενα με τελευταία βλαπτική πράξη την ένταξη της χώρας στο ΔΝΤ και σε νεοφιλελεύθερες επιδιώξεις της παρασιτικής ολιγαρχίας και της διαπλοκής… ΔΕΝ έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τα παρασιτικά δίκτυα όσων λαφυραγώγησαν τη χώρα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά…

Χρειαζόμαστε πλατειές συνεργασίες και συμπαράταξη δυνάμεων της αριστεράς , των σοσιαλιστών , της οικολογίας..

Χρειαζόμαστε μια πλατειά δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία.. ..

Το προσκλητηριο ειναι πατριωτικο ,δημοκρατικο…

..γιατί εξαρτάται από κάθε δημοκράτη για να αλλάξει πορεία η Ευρώπη , για να εδραιωθεί η προσπάθεια εξόδου της χώρας από τη κρίση…

ανασχηματισμός στο κόμμα έγινε, ο ανασχηματισμός στην κυβέρνηση έπεται και ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε από χθες σε εφαρμογή την επιχείρηση «φυγή προς τα εμπρός» κηρύσσοντας πόλεμο σε δύο μέτωπα: 

Ο ανασχηματισμός στο κόμμα έγινε, ο ανασχηματισμός στην κυβέρνηση έπεται και ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε από χθες σε εφαρμογή την επιχείρηση «φυγή προς τα εμπρός» κηρύσσοντας πόλεμο σε δύο μέτωπα: Στον άξονα Σόιμπλε και σε όσους μπλοκάρουν τη συμφωνία για το χρέος εκτός συνόρων, και στον «συμμαχικό άξονα» διαπλοκής, μιντιαρχών και Νέας Δημοκρατίας εντός συνόρων.
Σ’ αυτή την επιχείρηση η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα αποκτά χαρακτηριστικά πολιτικού σταθμού, καθώς τόσο η απόφαση του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες, όσο και η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές για τη δεύτερη αξιολόγηση θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις – στρατηγικές και τακτικές – όλων των πλευρών.
Η απόφαση του ΣτΕ
Στο μέτωπο των καναλιών δεν είναι δεδομένο πως η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταγματικότητα του νόμου Παππά θα εκδοθεί οπωσδήποτε μετά τις δύο διασκέψεις που έχουν οριστεί για σήμερα και την Τετάρτη και δεν αποκλείεται να χρειαστεί και νέα σύγκλιση της Ολομέλειας. Ωστόσο, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι, στο σημείο που έχει φτάσει η διαδικασία, η τελική ετυμηγορία δεν πρόκειται να καθυστερήσει πολύ.
Σε κάθε περίπτωση, δε, και ανεξαρτήτως του εάν ο νόμος θα κριθεί συνταγματικός ή μη, ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι να μην κάνει πίσω στη σύγκρουση με το παλιό μιντιακό σύστημα και τον άξονα της διαπλοκής.
«Οργανωμένο μιντιακό πραξικόπημα»
«Δεν υπάρχει αμφιβολία, όποια και αν είναι η απόφαση του ΣτΕ θα είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να σιωπήσει. Υποχρεούται να έχει άποψη», είπε χαρακτηριστικά χθες ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ για μια ακόμη φορά μίλησε για «οργανωμένο μιντιακό πραξικόπημα με τη συνδρομή και της ΝΔ» και για «σχέδιο αριστερής παρένθεσης».
Στο Μαξίμου εξετάζονται όλα τα σενάρια ακόμη και για το ενδεχόμενο που ο νόμος Παππά κριθεί αντισυνταγματικός, σύμφωνα με πληροφορίες δε συζητούνται ακόμη και οι δυνατότητες για νέα νομοθετική ρύθμιση. Το βέβαιο, πάντως, είναι πως παρά το σφυροκόπημα από τη Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν συνδέει την πολιτική της επιβίωση με την απόφαση του ΣτΕ – «είναι αστεία όσα ακούγονται για εκλογές λόγω… καναλιών», λέει χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος – και αποτελεί στρατηγική της επιλογή να επιμείνει στη σύγκρουση με την διαπλοκή.
Η στήριξη στον Νίκο Παππά
Την δική της , άλλωστε, ξεχωριστή σημασία επ’ αυτού έχει και η πλήρης κάλυψη που παρείχε χθες ο πρωθυπουργός στον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, τονίζοντας: ««Δεν είναι μάχη ενός υπουργού, είναι μάχη μια παράταξης και θα τη δώσουμε όλοι μαζί».
Η αξιολόγηση και το χρέος
Στο μέτωπο του έτερου πολέμου, εκείνου της αξιολόγησης και του χρέους, η εκτίμηση μετά από τις πρώτες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών είναι ότι «η συμφωνία θα είναι δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη»» σύμφωνα με πηγή κοντά στη διαπραγμάτευση. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος μίλησε για «ακραίες θέσεις της ακραίας πλευράς», μετά την πρώτη συνάντηση για τα εργασιακά, ο ακατάσχετος λογαριασμός αποτελεί σοβαρο «αγκάθι», και η επαναφορά – έστω και για δια της πλαγίας οδού – του αιτήματος του ΔΝΤ για περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ έχει θέσει σε συναγερμό το υπουργείο Οικονομικών.
Κυβερνητικές πηγές, ωστόσο, επισημαίνουν πως καθαρή εικόνα θα υπάρξει το βράδυ της Πέμπτης, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των συναντήσεων για να αναχωρήσουν κατόπιν οι εκπρόσωποι των θεσμών και να επιστρέψουν, πιθανότατα, στα μέσα του Νοέμβρη.
Ορόσημο η 5η Δεκέμβρη
Κυρίαρχος κυβερνητικός στόχος εδώ παραμένει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση έως το τέλος Νοεμβρίου έτσι ώστε στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου να συζητηθεί το θέμα του χρέους, ενώ το βάρος πλέον πέφτει στην παράλληλη προσπάθεια να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
«Η θέση μας έχει συμμάχους. Είμαι πεπεισμένος ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η Ελλάδα δικαιούται να ενταχθεί στο QE. Εναντίον αυτού κανείς δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα», είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, φωτογραφίζοντας και το «παράθυρο» που άφησε ανοιχτό ο Μάριο Ντράγκι για «ανεξάρτητη» αποτίμηση της βιωσιμότητας του χρέους από την ΕΚΤ.
Η ώρα του ανασχηματισμού
Παράλληλα με αυτούς τους δύο «πολέμους», η επιχείρηση επανεκκίνησης της κυβέρνησης θα επισφραγιστεί με τον ανασχηματισμό, ο οποίος μπορεί πια να γίνει ανά πάσα στιγμή μετά την αναδόμηση στο κόμμα.
Και εδώ το σκηνικό δεν είναι ανέφελο, όπως δείχνει και η ανοιχτή πια διάσταση Μαξίμου και Πάνου Σκουρλέτη μετά την απόφαση πρωθυπουργού να μην συμπεριλάβει τον υπουργό Ενέργειας στην πρότασή του για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως έδωσε, επίσης χθες, στίγμα οριστικού… διαζυγίου με τις αυτονομήσεις και τις προσωπικές στρατηγικές. Κι αυτό το στίγμα αναμένεται να αποτυπωθεί κιαι στις αποφάσεις του για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης…

Βιομηχανία κατασκευής «κομμάτων» με στόχο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη …διάλυση του ΠΑΣΟΚ !

  

Ανοιχτό Παράθυρο

 

Βιομηχανία κατασκευής «κομμάτων» με στόχο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη …διάλυση του ΠΑΣΟΚ !

 

20 Οκτωβρίου 2016

 

 

Του Γ. Λακόπουλου

 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική Βουλή, μετά τις εκλογές αμοιβαδοποιείται. Από τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή προκύπτουν νέα κόμματα. Ελληνική πατέντα.

 

Ωστόσο τελευταία το σλόγκαν «φτιάξε και εσύ ένα κόμμα, μπορείς» γίνεται μόδα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ κυρίως, με τελειωμένη πολιτική καριέρα και καμένοι στη συνείδηση της κοινής γνώμης, θεωρούν ότι μπορούν να ηγηθούν νέου κόμματος και αναλαμβάνουν ιδρυτικές πρωτοβουλίες .

 

Για τους πολιτικούς παρατηρητές αποτελεί μυστήριο από πού προκύπτει η ανάγκη για νέα κόμματα. Άλλο η δυσφορία των πολιτών για τα υπαρκτά κόμματα και την πολιτική εν γένει και άλλο η εντύπωση ότι θα προτιμήσουν σχήματα που θα στηθούν με παλιά υλικά. Όταν απορρίπτεις το ΠΑΣΟΚ γιατί να ακολουθήσεις πρώην υπουργούς ή εν ενεργεία βουλευτές του; Ειδικά αυτούς που το οδήγησαν στα βράχια.

 

Οι ερμηνείες που δίνουν είναι ότι πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν κεντρικό στόχο να περιορίσουν όσο γίνεται περισσότερο την επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ και να αποδυναμώσουν τον Τσίπρα στην εκλογική αναμέτρηση του με τη ΝΔ, όποτε προκύψει, δίνοντας την εντύπωση ότι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο μέτωπο πολιτικών δυνάμεων απέναντί του. Αν ίσχυε η θεωρία ότι η μιντιακή υποστήριξη προς το Ποτάμι είχε και την έννοια του αναχώματος στον ΣΥΡΙΖΑ , η προσπάθεια για την εκδίωξή του από την εξουσία φαίνεται περισσότερο πολύπλοκη .

 

Πισώπλατα χτυπήματα στη Φώφη

 

Εν όψει της τελικής διάταξης δυνάμεων ανάμεσα στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη βιομηχανία ίδρυσης αντι-ΣΥΡΙΖΑ κομμάτων πλήττει τη Φώφη Γεννηματά. Οι επιδιώξεις κάποιων κύκλων για διάλυση του ΠΑΣΟΚ – ακόμη και για … συμβολικούς λόγους- που δεν καρποφόρησαν με το σχέδιο ίδρυσης «νέου κόμματος της Κεντροαριστεράς» στη θέση του, δια της συμπτύξεως με το Ποτάμι, δεν εγκαταλείφτηκαν μετά το ναυάγιο .

 

Αντίθετα από ό,τι προκύπτει εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού των ίδιων κύκλων που αποσκοπεί να δημιουργήσει μικρά κομματίδια, τα οποία προεκλογικά θα συγκλίνουν με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη- είτε ως δορυφόροι, είτε με πλήρη ένταξη – για να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι «καταλαμβάνει το κέντρο». Αυτά τα σχήματα πριν από όλα θα διεμβολίσουν το ΠΑΣΟΚ .

 

 

Από τον «Μικροπολιτικό» των «Νέων» μαθαίνουμε – δίκην προαναγγελίας- ότι πρόσωπα που μετείχαν στον σημιτικό πυρήνα του «εκσυγχρονισμού», κινούνται για τη δημιουργία κόμματος, ανασύροντας από την αποστρατεία ξεχασμένους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, που φέρεται ενημερωμένος- κατά την ιδία πηγή. Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι αν χρειαστεί ηγέτη αυτό το κόμμα δεν θα ψάξει για πολύ: όλα οδηγούν στον Βαγγέλη Βενιζέλο– που θα λυτρωθεί έτσι και από μαρτύριο να είναι υπό την Φώφη.

 

Τα πράγματα φαίνεται να είναι άσχημα για την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ καθώς ετοιμάζονται να την εγκαταλείψουν και πρόσωπα που είχαν διεισδύσει στο περιβάλλον της με διατεταγμένο ρόλο και τώρα σχεδιάζουν κινήσεις που θα δώσουν την εντύπωση ότι τα κομματικά στελέχη της γυρίζουν την πλάτη.

 

Εφόσον εξελιχτούν έτσι τα πράγματα, δίπλα στη διάσπαση του Γ. Παπανδρέου -που κατέληξε σε νέο κόμμα που δεν μπήκε στη Βουλή- θα προστεθεί και μια ακόμη διάσπαση που θα πάρει επίσης τη μορφή σχήματος που θα κινηθεί όμως σε επόμενη φάση κατά το πρότυπο της συνεργασίας Σαμαρά –Βενιζέλου.

 

Στη Χαρ. Τρικούπη πάντως έχουν γνώση αυτών των σχεδιασμών και ετοιμάζουν την αντίδρασή τους, καθώς φέρονται αποφασισμένοι να αποτρέψουν πάση θυσία την εξαφάνιση του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου από τον πολιτικό χάρτη. Δεν αποκλείεται μάλιστα και να καταγγείλουν ονομαστικά κάποια πρόσωπα,.

 

Η Άννα και οι άλλοι

 

Ωστόσο οι διεργασίες στο χώρο που ιστορικά καλύπτει το ΠΑΣΟΚ συντελούνται και με άλλα πρώην στελέχη του σε ρόλους οργάνωσης και άλλων πολιτικών φορέων, παρότι οι πληροφορίες είναι συχνά αντιφατικές και συγκρουόμενες. Π.χ. προ καιρού η Άννα Διαμαντόπουλου μετείχε σε δείπνο στο οποίο- κατά τις πληροφορίες που δεν διαψεύστηκαν – ετέθη το θέμα για δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Στουρνάρα- κάτι που τις επόμενες μέρες κάποιος από τους συνδαιτυμόνες έσπευσε να κάψει.

 

Την ίδια στιγμή άλλες πληροφορίες την φέρνουν να κινείται, με υπασπιστή τον Γ. Φλωρίδη, για την ίδρυση δικού της κόμματος που κατ’ ουσία θα είναι η μετεξέλιξη του «θινκ τανκ» που συντηρεί από χρόνια. Εκ παραλλήλου συντηρείται το ενδεχόμενο να προσχωρήσει στο σύστημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που η ίδια αποδίδει μάλλον σε .. επιθυμία των ανθρώπων του Κυριάκου. Η ίδια <επιθυμία> φαίνεται να υπάρχει και για τον Μιχ. Χρυσοχοίδη που απέχει απο το ΠΑΣΟΚ χωρίς να έχει δηλώσει αποχώρηση.

 

Από την πλευρά του ο Γιάννης Ραγκούσης επιτυχημένος -ίσως ο μόνος- υπουργός του Γ. Παπανδρέου, με προγενέστερη πολιτική δράση στο φοιτητικό κίνημα και τη αυτοδιοίκηση, ανακοίνωσε την δημιουργία μιας πολιτικής κίνησης με χαρακτηριστικά εν δυνάμει κόμματος. Παρά το καλό προφίλ του ιδίου όμως , μέχρι στιγμής δεν είναι φανερό ποιοι θα ενταθούν σ’ αυτό το κόμμα -αν επιχειρήσει να κατεβεί στις εκλογές- και ποιος θα είναι ο προσανατολισμός του -αν υπάρξει.

 

Σε μια άλλη περίπτωση, με χαρακτηριστικά ιλαροτραγωδίας, ο πρώην γενικός γραμματέας Χάρης Θεοχάρης, που πολιτεύτηκε με το Ποτάμι, δεν άντεξε την καθοδήγηση του Σταύρου και αποχώρησε μαζί με την έδρα του και ίδρυσε κόμμα στο οποίο ο πρώτος που δεν μακροημέρευσε ήταν ο … ίδιος. Το κόμμα μένει χωρίς αυτόν, αλλά και με την απορία ποιος θα μπορούσε να το ψηφίσει και ποια ήταν εξ αρχής η σκοπιμότητα της ίδρυσής του.

 

Κάποιοι πολιτικοί παρατηρητές πάντως σημειώνουν οτι οι απόπειρες διάλυσης του ΠΑΣΟΚ για να ενισχυθεί η ΝΔ απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείεται εν τέλει να αποβούν υπέρ του Τσίπρα καθώς ο προσανατολισμός πράσινων στελεχών προ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα διευκολύνουν άλλα στελέχη να κινηθούν προν τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται και για εν ενεργεία βουλευτές , και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι και για πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων Σημίτη και Παπανδρέου.

 

images-6

 

Να σημειωθεί παρενθετικά εκτός απο αυτές δραστηριότητες, ή και σε διασταύρωση μαζί τους σε κάποιες περιπτώσεις, κόμματα -με τη μια ή την άλλη έννοια- έχουν ήδη πολλοί. Ο Γ. Παπανδρέου, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Νίκος Κοτζιάς, ο Σπ. Λυκούδης, ο Φ. Κρανιδιώτης, ο Τάκης Μπαλτάκος, ο Νίκος Καραχάλιος,- ως διάδοχος του Στέφανου Μάνου- ο Τζήμερος, ο Λαφαζάνης, η Ζωή. Κάποιοι που κατεβαίνουν μονίμως στις εκλογές για μερικές εκατοντάδες ψήφους και άλλοι που το ψάχνουν. Ακόμη και ο εξ Αμερικής σαλεμένος που μοιράζει <δισεκατομμύρια>.

 

Γιατί τόσοι πολλοί θέλουν να κατεβούν στις επόμενες εκλογές;

 

Μια εξήγηση είναι ότι το χούι φεύγει τελευταίο και όποιος μπήκε μια φορά στην πολιτική δύσκολα την εγκαταλείπει, ειδικά αν δεν έχει τι άλλο να κάνει στη ζωή του.

 

Μια άλλη είναι ότι δια της δημιουργίας κόμματος θεωρούν ότι αυξάνουν τις πιθανότητες να φιλοξενηθούν στα ψηφοδέλτια ενός από τα μεγάλα κόμματα, καθώς υποτίθεται ότι θα κομίσουν και άλλους ως προίκα. Αυτό το ενδεχόμενο συνδέεται με τον προαναφερόμενο σχεδιασμό για την δημιουργία ενός «αστερισμού» που θα κατευθυνθεί την κρισιμη στιγμη προς τη ΝΔ.

 

Μια τρίτη – και χειρότερη- είναι ότι απλώς κάποιοι επιχειρηματίες χρηματοδοτούν εγχειρήματα διείσδυσης στην πολιτική και αν πιάσουν έχει καλώς. Ήδη διακρίνεται η ανανέωση παλαιών σχέσεων πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ με παράγοντες που κινούν κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες από το παρασκήνιο. Άλλωστε υπάρχει και ένα θέμα κάλυψης των δαπανών που έχουν αυτές οι πρωτοβουλίες στις οποίες μετέχουν και άεργοι, ή πρόσωπα με προσχηματικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Θα καούν πολλοί στο σίριαλ με τις τηλεοπτικές άδειες: Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, καναλάρχες

Θα καούν πολλοί στο σίριαλ με τις τηλεοπτικές άδειες: Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, καναλάρχες TOPICS:ΕΣΡΚαναλάρχεςΚυβέρνησηΜητσοτάκηςΠαππάςΤηλεοπτικές Άδειες FILE PHOTO: Κάμερες είχαν στηθεί έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας η Ολομέλεια του οποίου συνεδρίασε, κεκλεισμένων των θυρών, για το θέμα της χορήγησης των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας, Αθήνα, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ OCTOBER 23, 2016 92 SHARES FacebookTwitterGoogle+LinkedIn Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΒΑΛΙΑ Κοιμούνται ύπνο βαθύ όσοι νομίζουν ότι μόνον η κυβέρνηση έχει να χάσει αν στραβώσει κι άλλο το…σήριαλ με τις τηλεοπτικές άδειες. Γιατί ένα μόνο είναι βέβαιο: Συνέχεια ανάγνωσης

Επεκράτησαν τύπου βενιζελολοβερδογεννηματουδες στο πάλαι ποτέ σοσιαλιστικό κόμμα Ισπανίας ! Ώρα για ρήξη λέμε μεις 

Πρωθυπουργό Ραχόι αποφάσισαν (γκρινιάζοντας) οι Ισπανοί σοσιαλιστές

23 Οκτ. 2016, 16:11
Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση

Φωτογραφία: ΑΠΕ

Ανοίγει ο δρόμος στην Ισπανία για να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας ο Μαριάνο Ραχόι: Στη συνεδρίασή του, το αντίπαλο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) κλήθηκε να αποφασίσει τι στάση θα κρατήσει εν όψει της νέας εντολής σχηματισμού κυβέρνησης στον Μαριάνο Ραχόι και τελικά, όπως αναμενόταν, επικράτησε η γραμμή της αποχής στην ψήφο εμπιστοσύνης -που θα λύσει τα χέρια στον αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος.
Η ομοσπονδιακή επιτροπή τελικά ψήφισε το απόγευμα της Κυριακής με 139 «υπέρ» έναντι 96 «κατά» την επιλογή της αποχής της κοινοβουλευτικής ομάδας στην επικείμενη ψηφοφορία στην ισπανική Βουλή.  
Πάντως, στις τάξεις των σοσιαλιστών η γκρίνια -και όχι μόνο- είναι έντονη. Ήδη, το σοσιαλιστικό κόμμα της Καταλονίας (PSC) βρίσκεται σε τροχιά ρήξης με το κόμμα, εκφράζοντας ανοικτά την αντίθεσή του στην αποχή, ώστε ο Ραχόι να γίνει τελικά πρωθυπουργός. Ήδη, υπήρξαν επαφές των στελεχών από τη Μαδρίτη με στελέχη από τη Βαρκελώνη, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι.
Η αποχή του PSOE ήταν και ο μόνος τρόπος να μην γίνουν οι τρίτες εκλογές, περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Ουσιαστικά ο χρόνος για την προκήρυξη εκλογών δεν είχε σταματήσει να μετρά αντίστροφα, καθώς αν δεν βρισκόταν λύση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η Βουλή θα διαλυόταν.
Οι σοσιαλιστές της Καταλονίας «φωνάζουν» προς τη Μαδρίτη ότι ο λόγος για τον οποίο η Καταλονία θέλει να φύγει από την Ισπανία είναι οι πολιτικές του Μαριάνο Ραχόι, κατά συνέπεια θα ήταν λάθος να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
Αν, αντιθέτως, το PSOE έπαιρνε και πάλι θέση κατά του Ραχόι και η χώρα πήγαινε σε εκλογές, η ζημιά για το ιστορικό κόμμα θα ήταν μάλλον μεγαλύτερη – τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι «βαρώνοι» που έριξαν (κατά μία ερμηνεία) τον Πέδρο Σάντσεθ από την ηγεσία: κατά πάσα πιθανότητα θα έχανε τη δεύτερη θέση από τους Podemos και το μέλλον του θα ήταν πλέον ζοφερό.
Το βράδυ του Σαββάτου μερίδα οπαδών του PSOE συγκεντρώθηκε υπό βροχή στα γραφεία του κόμματος, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Λαϊκού Κόμματος και υπενθυμίζοντας τη φράση του Πέδρο Σάντσεθ «το ‘όχι’ σημαίνει ‘όχι’»…
Ο βασιλιάς Φίλιππος Στ’ θα έχει νέο γύρο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς από τη Δευτέρα με πιθανότερο πλέον σενάριο να δώσει και πάλι εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι.
Εκείνος θα παρουσιαστεί στην Βουλή, «ξεπαγώνοντας» τη συμφωνία με τους Ciudadanos, η οποία άθροισε 170 έδρες (επί συνόλου 350).
Με το PSOE να ψηφίζει αποχή, ο Ραχόι θα πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής στην β’ ψηφοφορία, όπου απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Ενδεχομένως για να χρυσωθεί το χάπι, επισημαίνεται αρμοδίως ότι ακόμα και αν ο Ραχόι γίνει πρωθυπουργός, θα είναι σε κυβέρνηση μειοψηφίας, άρα η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής θα είναι απέναντί του. 
Bεβαίως στην Ισπανία η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, για παράδειγμα, έχει αρκετές δυσκολίες, αφού πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη υποψηφιότητα για την πρωθυπουργία. 
Με λίγα λόγια, δεν αρκεί η πλειοψηφία της Βουλής να ρίξει τον Ραχόι (αν τεθεί ζήτημα), πρέπει παράλληλα να βρεθεί και κοινός υποψήφιος για τη διαδοχή του. Και εκεί το ζήτημα γίνεται αρκετά περίπλοκο.
Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος: Η κίνηση αυτή θα είναι «βούτυρο στο ψωμί» των Podemos (που έτσι κι αλλιώς έχουν πάρει ψηφοφόρους του PSOE), οι οποίοι θα κατηγορήσουν τους Σοσιαλιστές ότι επέτρεψαν στο Λαϊκό Κόμμα να συνεχίσει να κυβερνά. 
Αλλά και το επιχείρημα ότι η Βουλή είναι στην πλειοψηφία της κατά του Ραχόι έχει αντίλογο: το Λαϊκό Κόμμα ελέγχει το προεδρείο και την Γερουσία. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν κινηθεί κατά της κυβέρνησης σε κάποιο νομοσχέδιο, η συντριπτική πλειοψηφία της Γερουσίας θα μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη των πραγμάτων.
Η ουσία είναι ότι όλα αυτά είναι καινούργια για την Ισπανία της Μεταπολίτευσης, αφού για πρώτη φορά -εκτός απροόπτου- θα αποκτήσει κυβέρνηση μειοψηφίας. 
Μια κυβέρνηση που θα κληθεί να χειριστεί άμεσα δύο ζητήματα: τις απαιτήσεις των Βρυξελλών για νοικοκυρεμένα οικονομικά και την απόφαση των Καταλανών να διοργανώσουν δημοψήφισμα για την απόσχιση.
Απόστολος Ρουμπάνης
Newsroom ΔΟΛ